ukraud.com: Звіт про прозорість 2020

ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ-ЗАХІД» за 2020 рік 

Згідно Закону України статті 37 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  №2258-VIII від 21.12.2017р. та вимог статті 40 Директиви Європейського Парламенту та Ради про  обов’язковий аудит річної та консолідованої звітності № 2006/43/ЄС, ТОВАРИСТВО З  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ-ЗАХІД»  оприлюднює звіт про прозорість, складений за результатами діяльності за 2020 рік. 

1. Опис організаційно-правової структури та структури власності аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ  ХХІ-ЗАХІД» (далі по тексту – ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід», або аудиторська фірма),  ідентифікаційний код 30203617, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про  проведення державної реєстрації юридичної особи: 19.11.1998р, 27.10.2004р.,  

1 415 120 0000 001603, зареєстрованої Виконавчим комітетом Львівської міської Ради. ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід» здійснює аудиторську діяльність відповідно до Свідоцтва  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2010, виданого згідно рішення  Аудиторської палати України від 18.05.2001 р. № 101. 

Власником (засновником) ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід», відповідно до діючого Статуту, є  фізична особа, яка є аудитором і володіє 100 % статутного капіталу: 

Солтис Тарас Павлович, адреса засновника: 79014, місто Львів, вул. Личаківська, будинок 139,  квартира 27. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 34 375 (100%). 

3.Опис структури управління аудиторської фірми 

Виконавчим органом ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід», що здійснює управління його поточною  діяльністю, є Директор – Солтис Антоніна Вікторівна. Контроль за діяльністю виконавчого органу  здійснюється у порядку, встановленому Статутом та законодавством України. Вищим органом Товариства є Загальні Збори його Учасників. 

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх частки у статутному капіталі. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить: 

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 

2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення (продовження)  діяльності Товариством на підставі модельного Статуту; 

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства; 

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника; 

5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом; 6) обрання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчого органу  Товариства; 

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства; 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; 

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника; 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період; 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення  Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку  припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації  майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу  Товариства; 

13) прийняття інших рішень, віднесених Законом України "Про Товариства з обмеженою та  додатковою відповідальністю" до компетенції Загальних Зборів Учасників. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів Учасників Товариства, не можуть  бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності  Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого  органу. 

Рішення приймаються простою більшістю голосів. 

Виконавчим органом Товариства є Директор, який обирається (призначається) Загальними  Зборами Учасників. Директор, з дозволу загальних зборів учасників Товариства, може передавати  частину своїх повноважень по управлінню товариством заступникам директора Товариства.  Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які складають компетенцію зборів  учасників, здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства. 

Директор підзвітний зборам Учасників, організовує виконання їх рішень і не має права приймати  рішення, обов’язкові для учасників Товариства. 

Директор має право: 

- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства; 

- укладати договори (контракти) та чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати  довіреності; 

- видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- організовувати виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства; - розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства; 

- обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків; 

- розробляти пропозиції щодо внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів; - затверджувати акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства; - приймати та звільняти працівників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; - відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних  установах; 

- забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства; - розпоряджатися майном, що визначається Загальним Зборами Учасників Товариства; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на  досягнення мети Товариства в межах його компетенції; 

- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників. Контроль за діяльністю Директора здійснюється загальними зборами учасників. 

3. Опис системи внутрішнього контролю якості та твердження органу управління або  наглядового органу про її ефективність 

ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід» розроблено та затверджено «Положення із забезпечення системи  внутрішнього контролю якості професійних аудиторських послуг» та «Політику та процедури  забезпечення незалежності та внутрішнього контролю за якістю послуг, що надає аудиторська  фірма». 

Відповідальність за розробку, впровадження, підтримання та ефективне функціонування системи  контролю якості на фірмі несе директор ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід» Солтис Антоніна  Вікторівна. 

Відповідальним за виконання функцій з підтримання ефективного функціонування системи  контролю якості на фірмі залишено за директором Солтис А.В., яка має достатній і відповідний  досвід та здібності, що дають можливість ідентифікувати і розуміти питання контролю якості й  розробляти відповідні політики і процедури та має всі необхідні повноваження на впровадження  та здійснення таких процедур. 

Солтис Антоніна Вікторівна - номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської  діяльності (розділ «Аудитори») 100306; диплом Qualification Certificate (IFA) номер 276347. 

4.Інформація про дату останньої зовнішньої перевірки системи контролю якості ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід» пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості  аудиторських послуг, яка створена на фірмі відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, норм  професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську  діяльність в Україні. 

Аудиторська фірма надавала послуги з обов’язкового аудиту в попередньому 2020 році,  підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

5. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з  обов'язкового аудиту в попередньому фінансовому році: 

- Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК»; 

- Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Гарант і Я»;  - Приватне Акціонерне товариство «БАЛЦЕМ». 

 6.Інформація про практики забезпечення незалежності, а також підтвердження  проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності. 

До початку виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності аудиторська фірма,  ключовий партнер з аудиту та аудитори, які безпосередньо або опосередковано будуть виконувати  завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичної особи, проводять оцінку загроз  незалежності, а саме оцінюють та задокументовують: 

1) відповідність вимогам незалежності, визначеним Законом України «Про аудит фінансової  звітності та аудиторську діяльність» (далі - Закон №2258-VIII); 

2) загрози незалежності та вжиті застережні заходи для зменшення ризиків щодо їх настання; 3) достатність кількості аудиторів та іншого персоналу, часу та ресурсів, необхідних для  здійснення повного комплексу процедур для виконання завдання з обов’язкового аудиту  фінансової звітності; 

4) відповідність ключового партнера з аудиту та аудиторів, які будуть залучені до виконання  завдання з обов’язкового аудиту, вимогам Закону №2258-VIII. 

При наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить  суспільний інтерес, аудиторська фірма, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які будуть залучені  до виконання завдання, на додаток до вимог, зазначених вище, повинні оцінити та  задокументувати інформацію про: 

1) виконання вимог, визначених Законом №2258-VIII, щодо встановлення винагороди за послуги з  обов’язкового аудиту, дотримання обмежень до надання послуг, які не пов’язані з обов’язковим  аудитом, та тривалості періоду надання послуг з обов’язкового аудиту підприємству, що  становить суспільний інтерес; 

2) чесність і порядність посадових осіб органів управління та наглядових органів підприємства,  що становить суспільний інтерес, фінансова звітність якого перевіряється. 

Товариством розроблено та затверджено внутрішньо фірмовий стандарт «Положення про  забезпечення незалежності аудитора ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід» який дає можливість  провести оцінку загроз незалежності, оцінити та задокументувати проведення внутрішнього  огляду дотримання незалежності. Розроблені процедури дають можливість ключовим партнером з  аудиту або аудиторам вчасно виявити загрози незалежності, щоб усунути їх. 

7. Інформацію про безперервне навчання аудиторів 

Найважливішим елементом, що забезпечує якість професійних послуг є безперервна освіта та  підвищення кваліфікації всіх працівників. 

Безперервне професійне навчання аудиторів можуть проводити: 

1) юридичні особи, які відповідають вимогам, встановленим комісією з атестації; 2) аудиторські фірми, що розробили власні програми безперервного професійного навчання, які  визнані професійними організаціями — членами Міжнародної федерації бухгалтерів; 3) професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів. 

З метою підтримання на належному рівні необхідних знань та компетентності наші працівники  отримують безперервну професійне освіту: 

∙ приймають участь у семінарах, тренінгах, науково-практичних конференціях тощо; ∙ постійно займаються самонавчанням шляхом проведення щомісячних внутрішньофірмових  і індивідуальних (самостійних) навчань шляхом вивчення спеціальної літератури та  періодичних видань. 

Інформація про наявність у працівників суб’єкта аудиторської діяльності сертифікатів (дипломів),  які свідчать про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Прізвище,  

ім'я та по  

батькові  

працівників  (аудитори та 

Назва  

професійної  організації,  яка видала  

сертифікат

Повна назва  сертифіката  (диплома)

№  

сертифіката  (диплома) та  дата його  

видачі

Номер  

реєстрації  

аудиторів у  Реєстрі (за  

наявності)

Інформація  про трудові  відносини (за  основним  

місцем 

інші  

працівники)

роботи,  

сумісництвом) 

Солтис  

Антоніна  

Вікторівна

Institute of  

Financial  

Accountants*

Diploma in  

international  

Financial  

Reporting  

Standards for  Professionals

03/2019/10183 

100306 

Основне місце  роботи

Солтис Тарас  Павлович

СІРА 

CAP Certified  Accountinq  

Practitioner

0005684 

100309 

Основне місце  роботи

Харциз  

Світлана  

Василівна

АССА 

The ACCA  

Diploma in  

International  Financial  

Reporting  

(DipFR  

Russian)

1480487  

07/2006

100277 

Сумісництво

Балика  

Світлана  

Юріївна

АССА 

The ACCA  

Diploma in  

International  Financial  

Reporting  

(DipFR  

Russian)

1733977 

07/2010

--- 

Сумісництво

Кобилінська  Олександра  

Павлівна

СІРА 

CAP Certified  Accountinq  

Practitioner

0003582 

100878 

СумісництвоІнформація по аудиторів ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід» за 2020 рік

Прізвище, ім'я та по  батькові аудитора

Номер реєстрації у  Реєстрі

Дата та номер  

рішення комісії з  атестації про  

визнання  

кваліфікаційної  

придатності особи до  провадження  

аудиторської  

діяльності або номер  сертифіката аудитора  та дата його видачі 

Контактна  

інформація аудитора  (номери телефонів,  електронна адреса,  адреса веб- сторінки  (за наявності)

Андріїшен Сергій  

Іванович

100310 

Сертифікат аудитора  банків 

№0012, 

виданий рішенням  АПУ від  

28.03.96 №43

(099)4247341;

Кобилінська  

Олександра Павлівна

100878 

Сертифікат аудитора  №005906, 

виданий рішенням  АПУ від  

28.04.05 №148 

Сертифікат аудитора  банків

0675053030;  

info@equityplus.com.ua№0139, 

виданий рішенням  

АПУ від  

29.04.10 №214/3 

Лотоцький Григорій  Миколайович

101341 

Сертифікат аудитора  №000419, 

виданий рішенням  АПУ від  

30.11.95 №39

(067)6749515;  

audit-gl@ukr.net

Харцих Світлана  

Василівна

100277 

Сертифікат аудитора  №005600, 

виданий рішенням  АПУ від  

25.12.03 №130

(067)4023141;  

aaudit@aaudit.kiev.ua

Прохоренко Євген  Миколайович

100312 

Сертифікат аудитора  банків 

№0153, 

виданий рішенням  АПУ від  

28.04.11 №230/2

(066)4297075; 

Солтис Антоніна  

Вікторівна

100306 

Сертифікат аудитора  №006771, 

виданий рішенням  АПУ від  

23.12.10 №224/2

(067)7631506; Солтис Тарас  

Павлович

100309 

Сертифікат аудитора  №003605, 

виданий рішенням  АПУ від  

18.12.98 №73 

Сертифікат аудитора  банків 

№0001, 

виданий рішенням  АПУ від 

31.10.00 №95

(067)6700595; 

Гнатюк Надія  

Кузьмівна

100234 

Сертифікат аудитора  №003091, 

виданий рішенням  АПУ від  

27.02.97 №51

(068)0025764;  

n_gnatyk@ukr.netІнші спеціалісти аудиторської фірми, які залучаються до виконання завдань в якості помічників  аудиторів

ПІБ спеціаліста 

Займана посада 

Примітки

Антонишин Назарій  

Васильович

Економіст 

Основне місце роботи

Курилюк Юлія Петрівна 

Головний економіст 

Основне місце роботи

Сотник Юрій Олегович 

Старший економіст 

Основне місце роботи

Дмитраш Ірина Ігорівна (до 

Економіст 

Основне місце роботи05.02.2020 року) 

Сотник Галина Павлівна 

Головний бухгалтер 

Основне місце роботи8.Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів 

Ключовий партнер з аудиту — аудитор, який: призначений аудиторською фірмою  відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності від імені аудиторської фірми, у разі  аудиту групи — аудитор, призначений аудиторською фірмою відповідальним за проведення  аудиту консолідованої фінансової звітності групи, та аудитор, призначений відповідальним за  проведення аудиту фінансової звітності дочірніх підприємств; підписує аудиторський звіт. 

Впродовж 2020 року ключовими партнерами з аудиту, підписантами аудиторських звітів були:  аудитор Гнатюк Н.К., головний аудитор (засновник) Солтис Тарас Павлович, аудитор банків  Андріїшен С.А., аудитор Мельник В.О. та аудитор Лотоцький Г.М., оплата праці яких  здійснювалась згідно штатного розпису, дивіденди не виплачувались. 

9.Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до  виконання завдання з обов’язкового аудиту 

Ключові партнери з аудиту, відповідальні за проведення обов’язкового аудиту фінансової  звітності, припиняють свою участь в обов’язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що  становить суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. Вони не мають  права брати участь у виконанні завдання з обов’язкового аудиту цього підприємства протягом  наступних трьох років. 

Аудиторська фірма забезпечує ротацію аудиторів, залучених до виконання завдання з  обов’язкового аудиту фінансової звітності. Механізм поступової ротації застосовується поетапно  до конкретних осіб, а не до всієї групи, яка виконує завдання. 

Тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності розраховується з  першого фінансового року згідно з договором на проведення аудиту, відповідно до якого суб’єкт  аудиторської діяльності вперше призначається виконувати завдання з обов’язкового аудиту  одного й того самого підприємства, що становить суспільний інтерес. 

10. Фінансова інформація 

 у 2019р. у 2020р. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,  робіт, послуг) 

1 235,4 

1 674,5

Інші операційні доходи 

2,2 

--

Інші доходи 

11,6 

-

Разом доходи 

1 249,2 

1 674,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,  послуг) 

(1298,4) 

(1 499,2)

Інші операційні витрати 

(97,1) 

(26,1)

Інші витрати 

( - ) 

'( - )

Разом витрати 

(1395,5) 

(1 525,3)

Фінансовий результат до оподаткування 

(146,3) 

149,2

Податок на прибуток 

( - ) 

( - )

Чистий прибуток (збиток) 

(146,3) 

149,211. Інформацію про пов’язаних осіб аудиторської фірми 

Пов’язані особи — це: юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи  обидві перебувають під контролем третьої особи; 

∙ члени сім’ї фізичної особи — чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни  (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); 

∙ фізична особа та члени її сім’ї і юридична особа, якщо така фізична особа та/або члени її  сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою; 

∙ юридичні особи, які прямо або опосередковано володіють одна в іншій часткою статутного  капіталу, що становить 10 і більше відсотків статутного капіталу такої юридичної особи. Пов'язані особи аудиторської фірми: Солтис А.В. та Солтис Т.П. 

Звіт складено та підписано Директором 

ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід» /Солтис А.В./ 

30.04.2021р.Розроблено: Vitgroup

© 2012
УКРАУДИТXXI.
Усі права застережено.